Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności

W lokalnych mediach

W lokalnych mediach

W lokalnych mediach o Nas…
Rozmowa Tygodnia Częstochowskiego 09.11.2019
Gościem Martyny Słabikowskiej była Agnieszka Gruziewska prezes Stowarzyszenia Podaj Dalej

czytaj dalej

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.