Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności

Cmentarz Żydowski wycieczka

Cmentarz Żydowski wycieczka

Wycieczka turystyczno-rekreacyjna – poznawanie historii miasta – Cmentarz Żydowski w Częstochowie w ramach zajęć reintegracyjnych dla Uczestników CIS

czytaj dalej

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.