Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności

Zakończenie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 27.

Prace remontowe wykonali Uczestnicy CIS „Podaj Dalej” w ramach współpracy partnerskiej między DOSL Mirów, a Szkołą Podstawową nr 27.

czytaj dalej

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.