Placówka wsparcia dziennego z elementami socjoterapii „KLUB BYSTRZAKA

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” realizuje zlecone przez Urząd Miasta
Częstochowa zadanie publiczne, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie, pod nazwą „Placówka wsparcia dziennego z elementami socjoterapii „KLUB BYSTRZAKA” zgodnie z zawartą umową Nr CRU/1264/PS/1786/23

W związku z zakończeniem realizacji projektu: Wsparcie rodzin poprzez utworzenie świetlicy z elementami socjoterapii i pracy podwórkowej „KLUB BYSTRZAKA”. 
 
Dysponujemy łącznie co najmniej 32 miejscami w tym 2 miejsca w świetlicy podwórkowej „Życie poza szkołą” przy Fundacji Chrześcijańskiej „ADULLAM”
przy ul. Krakowskiej 34 w Częstochowie.

                                    

Placówka wsparcia dziennego z elementami socjoterapii

„Placówka wsparcia dziennego z elementami socjoterapii KLUB BYSTRZAKA ” działa na
terenie Miasta Częstochowa zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (jednolity tekst Dz. U. 2023 poz.1426 z późniejszymi
zmianami).

Siedziba „KLUBU BYSTRZAKA ” znajduje przy ul. Limanowskiego 45 w Częstochowie.

Celem pracy realizowanej w Placówce jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i
młodzieży w wieku 6-18 lat, mającej problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonej
demoralizacją lub uzależnieniem oraz wspomaganie rodzin ubogich, niewydolnych
wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Głównym zadaniem KLUBU BYSTRZAKA jest organizacja czasu wolnego i pomoc w nauce
oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz profilaktyka uzależnień.
Do naszej placówki uczęszcza łącznie 30 dzieci. Dzieci w ramach zajęć świetlicowych mają
organizowane zajęcia integracyjne, edukacyjne, plastyczne, muzyczne, zajęcia sportowe,
specjalistyczne.

Placówka prowadzona jest w łączonej formie opiekuńczej oraz specjalistycznej:
W formie opiekuńczej zapewniamy dzieciom:
a) opiekę i wychowanie;
b) pomoc w nauce;
c) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
W formie specjalistycznej zapewniamy dzieciom
a) zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
b) realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych lub
psychoprofilaktycznych, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

 

 

Poniedziałek – Wtorek

11:00-15:00

Środa – Piątek

14:00-18:00

W czasie wakacji / ferii zimowych

 

9:00-13:00

  Kontakt: +48 507 515 503
  e-mail: stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com

Dane kontaktowe:

Placówka wsparcia dziennego z elementami socjoterapii „KLUB BYSTRZAKA” prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

ul. Limanowskiego 45
42-207 Częstochowa

Serdecznie zapraszamy dzieci do uczestnictwa w zajęciach!

Skip to content