Projekty zrealizowane, czyli co dobrego zrobiliśmy 🙂

„AKCJA – AKTYWIZACJA II”

DOSL MIRÓW

EKO – WYNALAZCY 3.0

KLUB „BYSTRZAKA” 2022

„AKCJA AKTYWIZACJA”

NAKRĘTKOWA CZĘSTOCHOWA 2018/2019

NAKRĘTKOWA CZĘSTOCHOWA 2021/2022

KLUB „BYSTRZAKA”

EKO – WYNALAZCY 2

„NAKRĘTKOWA CZĘSTOCHOWA” edycje 2012-2023

Przez lata trwania akcji, dzieci i młodzież (również dorośli) nabywają i utrwalają odruch sortowania odpadów. Akcja skupia się przede wszystkim na plastiku, a konkretnie na plastikowych nakrętkach. Zbieranie plastikowych nakrętek kształtuje proekologiczne postawy i zachowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, zachęca ich do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, a także staje się bodźcem do studiowania wiedzy na temat ekologii,recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych.

„KLUB BYSTRZAKA” edycje 2013-2017

Projekt „Klub Bystrzaka” realizowany jest w całości z środków własnych Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „PODAJ DALEJ”, w siedzibie Stowarzyszenia mieszczącej się przy ul. Limanowskiego 45. Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez wolontariuszy, którzy nie pobierają za realizowane zadania żadnego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów. Zajęcia są bepłatne i dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach16:00-19:00 w miesiącach kwiecień-październik. Nie narzuca się harmonogramu, ponieważ plan zajęć będzie w sposób elastyczny dostosowywał się do potrzeb dzieci i młodzieży.
Prowadzone są zajęcia:

 • zajęcia integracyjno-kompensacyjne
 • zajęcia manualne i artystyczne,
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne
 • taniec i warsztaty ruchowe
 • różne formy gier i zabaw grupowych
 • organizowanie imprez okolicznościowych (np. urodziny uczestników, Andrzejki, itp.).
 • odrabianie lekcji (w tym z języka angielskiego)
 • zajęcia świetlicowe
 • organizowanie zawodów i konkursów
 • wyjścia np. do Cyrku, na Uniwersytet Jurajski dla dzieci, bajki itp.
 • zajęcia indywidualne według potrzeb

.

„LATO NA KONKRETACH” edycja 2016

„Lato na konkretach” to zajęcia dla młodzieży zamieszkującej tzw. „Stary Raków”, a więc okolice ul. Limanowskiego w Częstochowie. Zajęcia prowadzone w okresie wakacyjnym przez pedagogów społecznych, głównie z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, podstaw ekonomii i finansów, z elementami wiedzy o środkach unijnych. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia związane z profilaktyką Zajęcia były realizowane przez aktywne formy i multimedia. Uczestnicy otrzymali niezbędne materiały.

Stowarzysznie Pomocy Potrzebującym "Podaj Dalej"

tworzy grupa kreatywnych ludzi chcących ciągle działać dla innych

„MALI SIŁACZE”

edycja 2014, 2015

Zadanie polegało na organizowaniu zajęć profilaktycznych w mini-siłowni (sprzęt zakuiony ze środków dotacji) dla młodzieży i osób dorosłych.
Rezultatem przeprowadzonych działań jest uświadomienie młodego pokolenia na temat pozytywnych form spędzania wolnego czasu, wskazanie prawidłowych alternatyw dotyczących postrzegania świata, własnej motywacji. Beneficjenci zyskali gruntowną wiedzę na temat zdrowego sportu oraz korzystali z zajęć z pedagogiem, nabyli również wiedzę na temat zdrowego stylu życia oraz szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych lub innych używek.

„AMATORSKA DRUŻYNA SPORTOWA <PODAJ DALEJ>”

Celem zadania „AMATORSKA DRUŻYNA SPORTOWA <PODAJ DALEJ>” było stworzenie klubu sportowego nakierowanego na piłkę nożną. Uczestnicy trenowali dwa razy w tygodniu przez 2 godziny, ale również nabywali właściwych nawyków związanych z pracą zespołową. Uczestnictwo w zadaniu było całkowicie nieodpłatne dla beneficjentów. Ponadto zajęcia stały się bardzo dobrym gruntem do przekazywania informacji dotyczących tematyki anty-alkoholowej. Uczestnicy bardzo chętnie nabywali wiedzę i umiejętności, które pozwolą im uniknąć w przyszłości uzależnienia od alkoholu.

„ZAOPATRZENIE KLUBU BYSTRZAKA W LEKTURY SZKOLNE” edycja 2014

Zadanie polegało na doposażeniu biblioteki w lektury szkolne i inne książki edukacyjne. Rezultatem zadania było doposażenie „KLUBU BYSTRZAKA” w lektury szkolne, by pomóc dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie w nauce. Przez to zostanie zrealizowany cel wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

„SZKOLENIA Z ZAKRESU ROZPOZNAWANIA GRZYBÓW” edycja 2013, 2014, 2015

Zadanie „SZKOLENIA Z ZAKRESU ROZPOZNAWANIA GRZYBÓW” to cykl zajęć skierowanych do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum. Prowadzący zajęcia będą jeździli z zajęciami do szkół i przeprowadzali praktyczne zajęcia z uczestnikami. Rezultatem zadania było wyposażenie uczestników (dzieci i młodzieży) w wiedzę na temat rozróżniania grzybów, obejmującą również praktyczne wskazówki doświadczonego grzybiarza, na która składają się zagadnienia związane z bezpiecznym pobytem w lesie, rozpoznawaniem grzybów, posługiwaniem się atlasem. Ponadto dzięki środkom otrzymanym ze środków Miasta, możliwe było wyposażenie uczestników w atlasy, które będą wykorzystywać już prywatnie w czasie grzybobrania. Dzięki zajęciom w formie warsztatowej uczestnicy chętnie w nich uczestniczyli. Udział brali także zainteresowani nauczyciele i wychowawcy.

„MIEJSKI DZIEŃ INTELIGENTNEJ ENERGII” edycja 2013

Miejski Dzień Inteligentnej Energi odbył się 25 sierpnia 2013 roku na Placu Biegańskiego. Zainteresowanie imprezą było większe, niż zakładano. Uczestnicy byli edukowani i informowani na temat pozytywnych praktyk ekologicznych, wolontariusze oraz organizatorzy zachęcali do podejmowania działań ekologicznych, co u wielu uczestników wzbudziło zainteresowanie tematem. Fakt, że podczas Dnia udało się zorganizować wspólny konkurs młodzież kontra Grupa Prezydenta Miasta, wpłynął dodatkowo na zwiększenie zainteresowania wydarzeniem, zarówno na miejscu, jak i w mediach. Organizowane konkursy, zarówno dla dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych (konkurs plastyczny oraz fotograficzny) poszerzyło grono osób zainteresowanych tematyką.

„MIKOŁAJKI ANDRZEJKOWE” edycja 2013, 2014

W ramach zadania organizowano wydarzenie kulkturalne dla dzieci, podczas którego otrzymywali prezenty. Co roku uczestniczyło ok. 50 dzieci. Rezultatem przeprowadzonych działań było uświadomienie młodego pokolenia na temat tradycji zarówno andrzejkowych jak i świątecznych. Poznali podstawowe tradycje związane z andrzejkami i Świętami Bożego Narodzenia. Nabyta wiedza stanie się inspiracją do pogłębienia jej oraz do łączenia jej z praktyką.

„BEZPIECZNIE NA DZIELNICY” edycja 2012, 2013

Szkółka „BEZPIECZNIE NA DZIELNICY” odbywała się raz w tygodniu (w czwartki) przez dwie godziny (16:00-18:00). Prowadził ją pedagog społeczny wraz z dwoma opiekunami. W trakcie zajęć prezentowane były filmy profilaktyczne oraz odbywały się zajęcia z treningu interpersonalnego, z tematyki profilaktyki antynarkotykowej i anty-używkowej. Raz na miesiąc organizowany był quiz w formie zabawy, z zakresu uzyskanej wiedzy, a na koniec roku przyzawano nagrodę dla podopiecznych, którzy uzyskali największą ilość punktów. Każdy uczestnik szkółki otrzymał dyplom uczestnictwa.

„TWORZYMY BIBLIOTEKĘ” edycja 2012, 2013, 2014

Rezultatem przeprowadzonych działań jest stworzone dla dzieci i młodzieży bezpiecznego miejsca, w którym nie tylko otrzymały opiekę, ale także miały styczność z kulturą. Uczestnicy uczyli się p࡯odczas zadania do࡯skonale࡮nia swoich zdolności z zakresu literatury i plastyki. Fizycznym efektem realizacji zadania jest makieta, złożona z kilku segmentów, przedstawiająca Cࡃzęstochowę oczyma dzieci.
Skip to content