Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej”

Zapraszamy
do składania ofert

ZAMÓWIENIA

Zapraszamy do udziału w postępowaniach!

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
„PODAJ DALEJ”
ul. ZŁOTA 47 w Częstochowie

tel.: 733-973-363

Projekt „Akcja-Aktywizacja II” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Skip to content