Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej”

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU „AKCJA-AKTYWIZACJA II”

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU RODO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

KWALIFIKACJA DO WARSZTATU CIS

Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego

Deklaracja Uczestnictwa
w projekcie pn. „Akcja – Aktywizacja II”

PLIKI DO POBRANIA

Czekamy na Państwa zgłoszenia !

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
„PODAJ DALEJ”
ul. ZŁOTA 47 w Częstochowie

tel.: 733-973-363

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
O ZAKWALIFIKOWANIU DO PROFILU POMOCY W RAMACH PROJEKTU „AKCJA-AKTYWIZACJA II”

Wniosek o przyznanie świadczenia integracyjnego

Wniosek
o przekazywanie świadczeń
na rachunek bankowy

KWESTIONARIUSZ OCENY OKRESU PRÓBNEGO UCZESTNIKA

ZOBOWIĄZANIE DO PRZEKAZANIA INFORMACJI NA TEMAT SYTUACJI NA RYNKU PRACY PO OPUSZCZENIU PROJEKTU „AKCJA AKTYWIZACJA II”

Projekt „Akcja-Aktywizacja II” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Skip to content