Zadania publiczne

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” realizuje zlecone przez Urząd Miasta Częstochowa zadanie publiczne, pod nazwą:

„Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych”

zgodnie z zawartą umową Nr CRU/377/PS/454/24

Celem zadania jest zwiększenie czynników sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży; bez uzależnienia i przemocy, m.in. poprzez:

a) stworzenie uczestnikom programu możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej, w tym m.in. aktywności turystyczno-krajoznawczej,

b) rozwijanie wśród uczestników programu postaw aktywności i kreatywności oraz fair play,

c) podniesienie wśród uczestników programu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” realizuje zlecone przez Urząd Miasta Częstochowa zadanie publiczne, pod nazwą:

„Wspieranie programów z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty”

zgodnie z zawartą umową Nr CRU/330/PS/440/24

Celem zadania jest ograniczanie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, tj. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, m.in. uzależnieniom i przemocy w środowiskach dzieci i młodzieży oraz promowanie zachowań prozdrowotnych, w tym zdrowego i aktywnego stylu życia m.in. poprzez:

a) kreowanie dobrych relacji rodzic/opiekun – dziecko,

b) stworzenie uczestnikom programu możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej,

c) rozwijanie wśród uczestników programu postaw aktywności i kreatywności,

d) integracja środowisk rówieśniczych,

e) podniesienie wśród uczestników programu poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych.

Liczba osób objętych zadaniem: 20 dzieci/młodzieży w wieku szkolnym oraz osoby dorosłe – głównie mieszkający na terenie tzw. „starego Rakowa”. Beneficjentami są dzieci i młodzież szkolna oraz ich rodzice i opiekunowie funkcjonujący w środowisku o wysokim poziomie ryzyka rozwoju problemów społecznych, psychicznych i zdrowotnych z uwagi na uzależnienia i przemocy, a także nauczyciele i pedagodzy szkolni.

 

Poniedziałek – Wtorek

10:00-15:00

Środa

10:00-18:00

Czwartek – Piątek

 

10:00-16:00

  Kontakt: +48 507 515 503
  e-mail: stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

ul. Limanowskiego 45
42-207 Częstochowa

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach!

Skip to content