pn. „Wsparcie rodzin poprzez utworzenie świetlicy z
elementami socjoterapii i pracy podwórkowej „KLUB

BYSTRZAKA””

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Potrzebującym Pomocy „Podaj Dalej w
partnerstwie z Fundacją Chrześcijańską „Adullam” ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX, Włączenie
społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie
9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

W ramach projektu realizowane są dwa zadania:

 1. Utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży –świetlicy
  stacjonarnej z elementami socjoterapii i pracy podwórkowej „KLUB BYSTRZAKA” w
  ramach Stowarzyszenie „Podaj Dalej” zlokalizowanej w Częstochowie w dzielnicy Raków
  przy ul. Limanowskiego 45 w Częstochowie .
  Świetlica działa od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00 oraz w soboty w godz. 8.00-
  13.00
 2. Świetlica podwórkowa prowadzona przez Fundację „Adullam” w dzielnicy Stare Miasto w
  okolicy ul. Krakowskiej 45 w Częstochowie.
  Zapraszamy do udziału w zajęciach świetlicowych dzieci i młodzież w wieku w wieku 6-18
  lat, zamieszkujące gminę Częstochowa, w szczególności z dzielnic rewitalizowanych
  Raków i Stare Miasto, z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  Projekt przewiduje objęcie wsparciem 50 uczestników (30 uczestników-Klub Bystrzaka,
  20 uczestników-świetlica podwórkowa) .

Rekrutacja do projektu odbywa się w trybie ciągłym, przez cały okres realizacji
projektu

do 30.06.2022 lub do wyczerpania miejsc wolnych. Dokumentacja jest dostępna
w siedzibie świetlicy, na stronach www. Lidera i Partnera.
Zgłoszeń może dokonać rodzic/opiekun prawny w siedzibie Świetlicy od
poniedziałku
do piątku w godz. 16.00-19.00 oraz w soboty w godz. 8.00-13.00.
Preferowani będą następujący uczestnicy:
a) osoby/rodziny z dzielnic rewitalizowanych,
b) osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego,
c) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ .
W świetlicy zostanie zapewniona opieka wychowawcy, kontakt z rówieśnikami, rozwijanie
zainteresowań, pomoc w odrabianiu lekcji.
Prowadzone będą następujące formy wsparcia/zajęcia:
a) profilaktyczno-terapeutyczne z wykorzystaniem technik terapeutycznych i
socjoterapeutycznych,
np. gry i zabawy psychologiczne, ćwiczenia relaksacyjne, arteterapia, muzykoterapia, drama itp.
b) edukacyjne – pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowanie do samodzielnej pracy umysłowej,
organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;
c) korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce;
d) wychowawcze – kształtowanie nawyku dbania o pomieszczenia i sprzęty, odpowiedzialności,
szanowania innych, nabywania umiejętności społecznych, przygotowanie do
współgospodarzenia, nabywania wiedzy ekologicznej itp.;
e) inne, których prowadzenie będzie niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, z
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników zajęć;
f) organizowanie czasu wolnego;
g) organizacja wyjść do instytucji kultury i sztuki dla uczestników i ich rodzin.

Podczas pobytu w świetlicy Uczestnikom zostanie zapewniony posiłek regeneracyjny, podczas
zajęć zostaną zapewnione niezbędne przybory i materiały dydaktyczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji pod numer tel. 507-515-503

Projekt pn. „Wsparcie rodzin poprzez utworzenie świetlicy z elementami socjoterapii
i pracy podwórkowej „KLUB BYSTRZAKA” jest finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne,
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Skip to content