DOSL Mirów – Aktualności

Ruszamy Mirów…
…z DOSL Mirów

5 luty 2020

Zajęcia sportowo-rekreacyjne z cyklu Ruszamy Mirów

W każdą środę o 16:30 na sali gimnastycznej SP nr 27 przy ul. Rozdolnej 5

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content