DOSL Mirów – Ankieta dla mieszkańców dzielnicy

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Kierujemy ją do mieszkańców dzielnicy Mirów w celu zapoznania się z Państwa opiniami
i potrzebami. Wiedza, którą uzyskamy dzięki tej anonimowej ankiecie posłuży nam
do zbadania możliwości ich zaspokojenia poprzez działalność Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej Mirów.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content