DOSL Mirów – Aktualności

Ruszamy Mirów…
…z DOSL Mirów

22.01.2020.

Dzisiejsze zajęcia sportowo-rekreacyjne odbyły się w naszej siedzibie przy ul. Złotej 47.

Na kolejne środowe ćwiczenia zapraszamy 29.01.2020.
na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Rozdolnej 5.
Rozpoczynamy o 16:30

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content