DOSL Mirów – Aktualności

Ruszamy Mirów…
…z DOSL Mirów

Migawki z zajęć sportowo-rekreacyjnych z DOSL Mirów

ELEMENTY JOGI, TABATA, CROSS-FIT; 
ĆWICZENIA: OGÓLNOROZWOJOWE, WZMACNIAJĄCE, ROZCIĄGAJĄCE

Na kolejne zajęcia zapraszamy za tydzień do naszej siedziby przy ul. Złotej 47.
Rozpoczynamy o godz. 16:30.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content