DOSL Mirów – Aktualności

Ochrona danych osobowych
wykład

Organizatorzy wykładu:
Szkoła Podstawowa nr 27 i DOSL Mirów
oraz
prowadzący – Pan Roman Szwed
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału… 

26 listopada 2019
od godziny 17:00

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content