DOSL Mirów – Aktualności

Ruszamy Mirów…
…z DOSL Mirów

13.11.2019
Cotygodniowe zajęcia sportowe z DOSL Mirów…

Na dworze zimno… a tu wszyscy już rozgrzani…

Na kolejne ćwiczenia z DOSL Mirów zapraszamy za tydzień o godz. 16:30 na salę gimnastyczną w SP nr 27 przy ul. Rozdolnej 5

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content