DOSL Mirów – Aktualności

Ruszamy Mirów…
…z DOSL Mirów

Po wakacyjnej przerwie wracamy z bezpłatnymi środowymi zajęciami sportowymi do Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Rozdolnej 5.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Mirowa.

Zajęcia w każdą środę w godz. 16:30-17:30

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content