Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności

Z życia CIS…

23.09.2019.
Zajęcia z doradcą zawodowym

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Skip to content