DOSL Mirów – Aktualności

Budżet Obywatelski
Głosowanie w DOSL Mirów

Ekipa DOSL Mirów promuje głosowanie na Budżet Obywatelski.

Wszystkich mieszkańców dzielnicy, którzy jeszcze nie zdążyli zagłosować w VI edycji budżetu obywatelskiego zapraszamy na głosowanie do Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej Mirów – ul. Złota 47

24 września 2019
od 9:00 do 16:00

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content