DOSL Mirów – Aktualności

Akcja
„Nowy plecak na nowy rok szkolny”

8 września uczestniczyliśmy w akcji „Nowy plecak na nowy rok szkolny” podczas którego 350 najbardziej potrzebujących wsparcia dzieci dostały plecaki z pełnym wyposażeniem…
W parku Lisiniec prowadziliśmy zabawy animacyjne oraz sportowe…

fotorelacja…

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content