Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności

Z życia CIS…

28.08.2019.

Zajęcia reintegracyjne na sportowo w plenerze…
I dodatkowy bonus w postaci ekipy telewizyjnej z NTL Radomsko…
Fotorelacja…

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Skip to content