DOSL Mirów – Aktualności

Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny

7-8 września 2019

Park Lisiniec

Zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnym pikniku edukacyjnym

„Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny”

Szczegółowe informacje na stronie:
Facabook-Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content