Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności

Z życia CIS…

Oto najnowsze prace Uczestników CIS „Podaj Dalej” – ozdobne zakładki do książek…

Zachęcamy do zamawiania. Istnieje możliwość personalizacji zakładki…

Przyjmujemy również zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. ….

tel. 733 973 363 stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Skip to content