DOSL Mirów – Aktualności

Ruszamy Mirów

31 lipca 2019

od godz. 16:00

Zabierz stój sportowy i dobry humor i przyjdź do parku przy ul. Morenowej

W planie zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu przy muzyce

Dowiesz się z czego możesz skorzystać na Mirowie

Dodatkowo uzyskasz informacje o płatnych stażach i innych możliwościach zatrudnienia

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content