DOSL Mirów – Aktualności

Dni rodzicielstwa zastępczego

W środę 5 czerwca 2019 r w DOSL Mirów odbyło się, w ramach Dni rodzicielstwa zastępczego, spotkanie edukacyjne poświęcone tematyce rodzin zastępczych.

Specjaliści opowiedzieli uczestnikom spotkania:
• co to są rodziny zastępcze i jaką pełnią rolę
• kto może zostać rodzicem zastępczym
• jak stworzyć rodzinę zastępczą

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content