DOSL Mirów – Aktualności

Rodzinny Piknik Podmiotów Ekonomii Społecznej

W niedzielę, 26 maja uczestniczyliśmy w Rodzinnym Pikniku Podmiotów Ekonomii Społecznej, który odbył się na promenadzie Czesława Niemena w ramach Dnia Samorządu Terytorialnego.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content