DOSL Mirów – Aktualności

Ferie zimowe w DOSL Mirów

Zapraszamy wszystkie dzieci, jak i dorosłych na spędzanie ferii zimowych w Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej Mirów !!!

 

Od 11 do 23 lutego będzie można skorzystać bezpłatnie z oferowanych zajęć pod okiem naszych animatorów, poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 18:00 oraz w soboty 09:00 – 15:00

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content