Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności

Z życia CIS…

Luty w obiektywie…
(II połowa miesiąca)

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.