DOSL Mirów – Aktualności

Ruszamy Mirów…
…z DOSL Mirów

Mimo niesprzyjającej aury zajęcia sportowe w DOSL Mirów obyły się zgodnie z planem…

25.09.2019

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.