DOSL Mirów – Aktualności

Akcja
„Nowy plecak na nowy rok szkolny”

8 września uczestniczyliśmy w akcji „Nowy plecak na nowy rok szkolny” podczas którego 350 najbardziej potrzebujących wsparcia dzieci dostały plecaki z pełnym wyposażeniem…
W parku Lisiniec prowadziliśmy zabawy animacyjne oraz sportowe…

fotorelacja…

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.