DOSL Mirów – Aktualności

Dzień Działkowca

31 sierpnia 2019
W sobotę uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Działkowca w zaprzyjaźnionych z DOSL Mirów Rodzinnych Ogródkach Działkowych „Gwarek”…

fotorelacja…

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.