DOSL Mirów – Aktualności

Dzień Działkowca

31 sierpnia 2019
W sobotę uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Działkowca w zaprzyjaźnionych z DOSL Mirów Rodzinnych Ogródkach Działkowych „Gwarek”…

fotorelacja…

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”