DOSL Mirów – Aktualności

Ruszamy Mirów
Zakończenie wakacji z DOSL Mirów

28 sierpnia 2019

16:00

Zabierz stój sportowy i dobry humor i przyjdź do parku przy ul. Morenowej

W planie ćwiczenia na świeżym powietrzu przy muzyce

Dowiesz się z czego możesz skorzystać na Mirowie

Dodatkowo uzyskasz informacje o płatnych stażach i innych możliwościach zatrudnienia

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.