DOSL Mirów – Aktualności

Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny

7-8 września 2019

Park Lisiniec

Zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnym pikniku edukacyjnym

„Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny”

Szczegółowe informacje na stronie:
Facabook-Nowy Plecak na Nowy Rok Szkolny

 

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.