DOSL Mirów – Aktualności

DOSL Mirów zaprasza

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Mirowa na odpoczynek w cieniu oraz na zajęcia organizowane w ramach DOSL Mirów…

Na Złotej 47 czeka na Was przytulne miejsce w cieniu i przyjemny chłodek w budynku Stowarzyszenia…

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa