Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej Mirów – O projekcie

Od 1 sierpnia 2018 roku Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” wraz z innymi organizacjami pozarządowymi oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie, realizuje projekt „Częstochowa silna dzielnicami” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie dzielnicy Mirów.

Co to jest DOSL (Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej)?

Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej to podejmowanie działań aktywizujących i usamodzielniających, pomagających osobom w trudnych sytuacjach życiowych i całym społecznościom na nowo włączyć się do życia społecznego. Sama pomoc finansowa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej jest niewystarczająca, a poprawienie ich kompetencji jest możliwe w drodze aktywizacji potencjału własnego mieszkańców dzielnicy, zachęcania ich do brania swoich spraw w swoje ręce, rozwoju osobistego i zawodowego.

Czym jest DOSL Mirów?

Realizując projekt Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów chcemy odpowiadać na realne potrzeby mieszkańców dzielnicy. Diagnoza, badania i analiza potrzeb i problemów mieszkańców zgłaszanych do DOSL będzie stanowiła punkt wyjścia do przyszłościowych działań realizowanych w DOSL.

Misją Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej w Mirowie jest podejmowanie pracy ze społecznością lokalną w celu umożliwienia mieszkańcom bardziej efektywnego i świadomego pełnienia ról w społeczeństwie.

Celem funkcjonowania ośrodka w dzielnicy Mirów jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców. Dla realizacji zadania niezbędne jest uczestnictwo mieszkańców w zajęciach DOSL Mirów, mające przyczynić się do: nabycia umiejętności z zakresu gospodarowania własnymi środkami finansowymi, samoobrony, rozwoju umiejętności psychospołecznych, wzrostu kompetencji w posługiwaniu się j. angielskim czy też w obsłudze komputera, integracji mieszkańców i załatwianiu spraw urzędowych.

Działania w DOSL Mirów

W ramach projektu zaplanowano działania animacyjne, informacyjne, diagnostyczne, integracyjne, środowiskowe oraz edukacyjne:

 1. prowadzenie Szkoły Budżetu Domowego (warsztaty z zakresu gospodarowania własnymi środkami finansowymi),
 2. warsztaty komputerowe,
 3. zajęcia z nauki j. angielskiego (pogotowie lekcyjne, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, matury; zajęcia dla dorosłych),
 4. prowadzenie treningów umiejętności psychospołecznych (konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe z zakresu: zachowań asertywnych, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, kreowanie własnego wizerunku i inne)
 5. zajęcia z samoobrony, sportowo – rekreacyjne, elementy jogi i relaksacji,
 6. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 7. warsztaty animacji.

Dodatkowo:

 • organizowanie wspólnie czasu po pracy, szkole innych obowiązkach,

 • organizowanie pikników, spotkań tematycznych, imprez lokalnych,

 • korzystanie z wideoteki z psycho-poradnikami,

 • edukacja publiczna w zakresie społecznym,

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa

Skip to content