Deklaracja zgodności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-14.

 

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”, niektóre dokumenty opublikowane na stronie internetowej są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • zostały wytworzone przez inne podmioty, które mogą nie spełniać wymagań dostępności, albo ze względu na oprogramowanie użyte do ich stworzenia lub ich dostosowanie jest niemożliwe ze względu na poszanowanie praw autorskich;
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji;
 • mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • są obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • na stronie znajduje się tekst, który ma bardzo mały rozmiar czcionki oraz zbyt niski kontrast;
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
 • do końca 2024 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych,

2. „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Zgodność ze standardami

  Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  1. HTML 5
  2. WCAG 2.0 (AA)

  Kompatybilność

  Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

  Skróty klawiaturowe

  Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Wersja mobilna serwisu

  Do końca 2024 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych w tym także do wersji responsywnej.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Blukacz-Krawiec, stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 733 973 363. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Procedura

  Każdy zainteresowany ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym realizuje swoje projekty w dwóch lokalach:
  1) przy ul. Limanowskiego 45 o powierzchni 118 m kw.
  Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji – parter: 3 duże sale, pomieszczenie biurowe, kuchnia, toaleta, schowek.
  2) Stowarzyszenie posiada także drugi budynek przy ul. Złotej 47.

  Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie – parter. W części biurowej znajduje się toalety, schowek zamykany, pomieszczenia do realizacji zadań statutowych (obecnie: pracownie CIS), szatnia, sala  konferencyjna, pomieszczenie socjalne. Stowarzyszenie dysponuje niezbędnym sprzętem komputerowym oraz urządzeniami biurowymi niezbędnymi do obsługi projektu, siecią internetową. Zarówno Wnioskodawca jak i Realizator posiadają lokale przystosowane do prowadzenia w nich pracowni warsztatowych dla uczestników Centrów Integracji Społecznej. W większości pracownie już są wyposażone w środki trwałe, które służą nauce praktycznej zawodu. Zarówno Wnioskodawca jak i Realizator posiadają również stosowne magazyny do przechowywania narzędzi bądź materiałów zużywalnych. Dodatkowo Realizator posiada niezbędne zezwolenia  SANEPIDu do prowadzenia pracowni kulinarno-gastronomicznej.

   

  Skip to content