DOSL Mirów – Aktualności

Współpraca partnerska
DOSL Mirów/CIS/SP 27

Zakończenie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 27.

Prace remontowe wykonali Uczestnicy CIS „Podaj Dalej” w ramach współpracy partnerskiej między DOSL Mirów, a Szkołą Podstawową nr 27.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content