Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

Targi Ekonomii Społecznej

W piątek – 6 września 2019 r. braliśmy udział w III edycji Targów Ekonomii Społecznej w Katowicach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego…

https://es.rops-katowice.pl/kolejne-targi-ekonomii-spolecznej-na-katowickim-rynku-juz-za-nami/

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Skip to content