Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

Piknik rodzinny – otwarcie DOSL Mirów i CIS – galeria zdjęć

W dniu 27 września 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” przy ul. Złotej 47, odbył się piknik rodzinny i uroczyste otwarcie Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej Mirów oraz Centrum Integracji Społecznej. W uroczystościach brali udział przedstawiciele władz Miasta Częstochowy z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem na czele oraz zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem instytucji i organizacji pozarządowych. W pikniku uczestniczyli również mieszkańcy dzielnicy Mirów oraz sąsiedzi. Zaproszeni goście mogli skorzystać z wielu atrakcji m.in.: zjeść potrawy przygotowane na grillu, popcorn i watę cukrową, wziąć udział w zawodach sportowych z nagrodami. Wśród najmłodszych największym zainteresowaniem cieszyły się kolorowanki na sztalugach, malowanie twarzy oraz prezentacja alkogogli. Na zakończenie piknik uświetnił swym występem zespół jazzowy TADOR AND HIS HOT FIVE.

 

 

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content