Cele i Zadania

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i innych osób potrzebujących, stwarzanie im warunków pracy i rozwoju osobistego, a także prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Zajmujemy się również edukacją ekologiczną oraz propagowaniem ekologicznych działań i zachowań.

CIS

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nakrętki

Nieprzerwanie od 2010 roku zbieramy platikowe nakrętki. Masz nakrętki do oddania ? Zdzwoń, przyjedziemy po nie tel. 517-504-501

Pelet

Stowarzyszenie daje zatrudnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się PRODUKCJĄ i SPRZEDAŻĄ pelletu z trocin drzew iglastych.

  Limanowskiego 45, Częstochowa

  stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com

  728661258

  serwis w konstrukcji

Skip to content