CIS czyli „AKCJA-AKTYWIZACJA”

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada rozwój Centrum Integracji Społecznej „Podaj Dalej” na terenie Gminy Miasta Częstochowy a także reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców poprzez uczestnictwo w utworzonych warsztatach. Zakłada się utworzenie nowych czterech warsztatów w Centrum Integracji Społecznej „Podaj Dalej”. Pierwszy warsztat to warsztat remontowo-budowlany, drugi to warsztat poligrafii, trzeci to warsztat aranżacji wnętrz i czwarty – warsztat administracji.

Planuje się aktywizację 82 uczestników przez okres 24 miesięcy. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2018 do 31 kwietnia 2020 r.

REKRUTACJA – RUSZYŁA

do projektu „Akcja – Aktywizacja”

Zapraszamy:

 • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowo-bytowej,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby bezdomne,
 • osoby uzależnione,
 • osoby zwolnione z zakładu karnego,
 • uchodźców.

Zapewniamy przekwalifikowanie zawodowe w zakresie programu reintegracji społecznej i zawodowej:

 • grupa remontowo – budowlana,
 • grupa poligrafii (reklama),
 • grupa aranżacji wnętrz (produkcja dekoracji),
 • grupa administracji (przygotowanie biurowe).

PONADTO:

 • codzienny posiłek,
 • zajęcia z doradcą zawodowym,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z pracownikiem socjalnym,
 • bezpłatne wyjścia do miejsc kultury i rozrywki dla uczestników i ich rodzin.

Uczestnicy otrzymują miesięczne świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach:

ul. Złota 47 oraz ul. Limanowskiego 45

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie.


Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „PODAJ DALEJ” ul. ZŁOTA 47

od poniedziałku do piątku 13:00-17:00

tel.: 733-973-363

Czekamy na Państwa zgłoszenia !