DOSL Mirów – Aktualności

Budżet Obywatelski
Głosowanie w DOSL Mirów…

Dziś (24.09.2019.) do godziny 16:00 w Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej Mirów – ul. Złota 47 można jeszcze zagłosować w VI edycji Budżetu Obywatelskiego

Serdecznie Zapraszamy

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.