DOSL Mirów – Aktualności

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu…

18 września 2019

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu ekipa DOSL Mirów prowadziła ćwiczenia ogólnorozwojowe w siłowni plenerowej przy ul. Morenowej
Fotorelacja….

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”