DOSL Mirów – Aktualności

Nordic walking…
…z DOSL Mirów

DOSL Mirów – zajęcia sportowo-rekreacyjne z cyklu „Ruszamy Mirów”…
Tym razem nordic walking w pięknych okolicznościach mirowskiej przyrody…
fotorelacja…

4.09.2019

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.