DOSL Mirów – Aktualności

Sportowe zakończenie wakacji…
…z DOSL Mirów

Ruszamy Mirów – fotorelacja z zajęć sportowo-rekreacyjnych z DOSL Mirów…

28.08.2019… siłownia plenerowa przy ul. Morenowej…

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.