DOSL Mirów – Aktualności

Na sportowo…
…z DOSL Mirów

Za nami kolejne zajęcia sportowo-rekreacyjne z DOSL Mirów z cyklu „Ruszamy Mirów”…

A tutaj fotorelacja…

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.