DOSL Mirów – Aktualności

Ruszamy Mirów
fotorelacja

24 lipca 2019

Fotorelacja z zajęć sportowo-rekreacyjnych przeprowadzanych przez DOSL Mirów w parku przy ul. Morenowej.

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.