Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności

Z życia CIS…

12 lipca 2019

Uczestnicy warsztatów CIS „Podaj Dalej” oraz Pracownicy Stowarzyszenia
żegnali Panią Basię i świętowali jej przejście na zasłużoną emeryturę…

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.